Category: Finance

Jaké jsou povinnosti podnikatelů, kteří se prezentují formou společnosti s ručením omezeným


·         Zásadní povinností deklarovanou zákonem je vedení účetnictví. Není tedy přípustné, aby „eseróčka“ vykazovala pouze daňovou evidenci. Účetnictví lze nechat vypracovat také externím dodavatelským subjektem.
·         S.r.o. jsou povinny do 31. března podávat rok co rok daňové přiznání osob právnických (ne fyzických), a to vždy pro příslušné zdaňovací období. Daňové přiznání může rovněž provádět externí subjekt http://www.kit.cz/produkty/reseni-pro-danove-poradce/bmd-consult-poradci/, jako v případě vedení účetnictví.
účetnictví a daně.jpg
·         Pravidelně v řádném termínu hradit daň z příjmu právnických osob ve výši 19 procent z dosaženého zisku v uvedeném zdaňovacím období.
·         Musí povinně zakládat účetní závěrky (nikoliv uzávěrky) v obchodním rejstříku do tzv. sbírky listin. Musí rovněž ve sbírce listin vykazovat návrhy rozdělování zisku firmy.
·         Zákon ukládá povinnost uspořádat alespoň jednou ročně valnou hromadu.
ruka s perem na kalkulačce.jpg
·         Provozovnu a sídlo firmy musí majitel „eseróčka“ označit identifikačním číslem a názvem obchodní firmy.
·         Sídlo společnosti, identifikační číslo (IČ), název firmy, údaje o zápisu v obchodním rejstříku, a spisovou značku je povinností uvádět vždy na všech fakturách, webových stránkách, na objednávkách, a na veškeré písemné korespondenci.
·         Oznamovat veškeré změny v působnosti společnosti s ručením omezeným na příslušné úřady a instituce.
·         Vybírat v pravidelných intervalech datovou schránku.
·         Jestliže je společnost vyzvána k vyplňování statistických údajů do výkazů Českého statistického úřadu, tento úkon je pro ni povinný v předem stanovené lhůtě.
·         Jestliže je společnost povinna provádět registraci k daním, musí to učinit v požadovaném termínu. Týká se to např. silniční daně za provozování firemních vozů, nebo daně z přidané hodnoty při obratu vyšším, než milion korun ročně.
·         Jestliže se valná hromada usnese na vyplácení zisku společníkům firmy, tento příjem je nutno zdanit 15 procentní sazbou srážkové daně.
·         Za každého zaměstnance musí „eseróčko“ hradit zdravotní a sociální pojištění ve výši, závislé na objemu mzdy. Na ostatní daně se vztahují shodná ustanovení, jako pro ostatní formy podnikání. Ze zisku firmy se nehradí zdravotní a sociální pojištění.

iiq.cz